Serious Game Classification

Akiyama Jin no Sugaku Mystery: Hiho "Indo no Honoo" o Shishu Seyo NHK Service Center (Japon), NHK Service Center (Japon), 1994