Serious Game Classification

Moschee Baba FPO (Kurzmann Gerhard) (Austria), FPO (Austria), 2010