Serious Game Classification

Sansu 5・6-nen: Keisan Game (Sansū 5・6-nen: Keisan Game) Tokyo Shoseki Co., Tokyo Shoseki Co., 1986