Serious Game Classification

Sansu 1-nen: Keisan Game (Sansū 1-nen: Keisan Game) Tokyo Shoseki Co., Tokyo Shoseki Co., 1986